Ukázky překladů: právní texty

Právní texty jako smlouvy nebo předpisy tvoří velkou část zakázek. Jako ukázku překladu právnických textů uveřejňujeme vybrané pasáže zákonů v našem překladu.

Tiskový zákon spolkové země Hamburk

z 29. ledna 1965

Sbírka zákonů a nařízení [GVBl.], str. 15)

§ 1 Svoboda tisku

(1) Tisk je svobodný. Má sloužit svobodnému demokratickému ústavnímu pořádku.

(2) Svoboda tisku podléhá jen omezením, které jsou přípustné ústavou a v jejím rámci tímto zákonem.

(3) Zvláštní opatření jakéhokoliv druhu, která omezují svobodu tisku, jsou zakázána.

(4) Profesní tiskové organizace s nuceným členstvím a stavovské soudnictví tisku, vybavené výsostnou mocí, jsou nepřípustné.

(5) Zákonům, které platí pro každého, je podřízen i tisk.

§ 2 Povolovací svoboda

Činnost tisku včetně zřízení nakladatelství nebo jiného podniku tiskové živnosti nevyžaduje povolení.

§ 3 Veřejný úkol tisku

Tisk plní veřejný úkol především tím, že opatřuje a rozšiřuje zprávy, zaujímá stanovisko, kritizuje, spoluúčastní se jiným způsobem vytváření mínění nebo slouží vzdělávání.

§ 4 Právo na informace

(1) Úřady jsou povinny zástupcům tisku, rozhlasu a televize sdělovat informace, sloužící plnění jejich veřejného úkolu.

(2) Informace mohou být odepřeny, pokud

1. by tím bylo omezeno nebo ohroženo přiměřené uzavření probíhajícího soudního řízení, řízení o pokutě nebo disciplinárního řízení nebo

2. to odporuje předpisům o utajení nebo povinnosti mlčenlivosti úředníka nebo

3. by byl porušen převažující veřejný nebo chráněný soukromý zájem.

(3) Všeobecná nařízení, která úřadu zakazují informace tisku, jsou nepřípustná.

(4) Nakladatel periodického tiskového díla může od úřadů požadovat, aby mu jejich úřední oznámení nebyla doručována k využití později než jeho konkurentům.

§ 5

[zrušen]

§ 6 Povinnost svědomitosti tisku

Tisk má povinnost prověřit všechny zprávy před jejich šířením s veškerou pečlivostí, danou okolnostmi, na pravdivost, obsah a původ. Povinnost nedopustit v tiskovinách uveřejnění trestného obsahu (§ 19) zůstává nedotčena.

§ 7 Vymezení pojmů

(1) Tiskoviny ve smyslu tohoto zákona jsou všechny prostřednictvím knihtisku nebo jiného rozmnožovacího postupu, vhodného k masové výrobě, vyrobené a k šíření určené spisy, namluvené nosiče zvuku, obrazové záznamy s textem nebo bez něj a hudebniny s textem nebo vysvětlivkami.

(2) k tiskovinách patří také rozmnožená sdělení, kterými zpravodajské agentury, tiskové zpravodajství, matricové služby a podobné podniky zásobují tisk příspěvky ve slově, obraze nebo jiné podobě. Za tiskoviny jsou dále považována sdělení, dodávaná pomocným tiskově-redakčním podnikem bez ohledu na technickou formu, v jaké jsou dodávána, a týdenní žurnály.

(3) Ustanovením tohoto zákona o tiskovinách nepodléhají

1. úřední tiskoviny, pokud obsahují výhradně úřední sdělení,

2. tiskoviny, sloužící pouze účelům živností a provozním účelům domácího a společenského života jako formuláře, ceníky, reklamní tiskoviny, rodinná inzerce, obchodní, roční a správní výkazy a podobné, jakož i volební hlasovací lístky.

(4) Periodické tiskoviny jsou noviny, časopisy a jiné tiskoviny, vycházející ve stálé, i nepravidelné posloupnosti a v odstupu ne více než šesti měsíců.

§ 8 Tiráž

(1) v každé tiskovině, vycházející ve Svobodném a hanzovním městě Hamburk, musí být uvedeno jméno nebo firma a adresa tiskaře a nakladatele, u vydávané vlastním nákladem jméno autora nebo vydavatele.

(2) v periodických tiskovinách se dále musí uvádět jméno a adresa odpovědného redaktora. Pokud je odpovědných více redaktorů, musí tiráž obsahovat požadované údaje u každého z nich. Pak je třeba vyznačit, za jakou část nebo věcný úsek tiskoviny je každý z nich zodpovědný. Je třeba jmenovat odpovědnou osobu za inzertní část; pro ni platí odpovídajícím způsobem předpisy pro odpovědného redaktora.

(3) Noviny a připojené noviny, které pravidelně hotově přejímají podstatné části, musí v tiráži uvádět i redaktora, odpovědného za převzatou část a nakladatele druhé tiskoviny.

§ 9 Požadavky na osobu odpovědného redaktora

(1) Jako odpovědný redaktor nemůže být činný a zaměstnáván ten, kdo

1. nemá stálý pobyt na území působnosti ústavy,

2. za základě rozsudku nemá způsobilost zastávat veřejné funkce, způsobilost, nabývat práv z veřejných voleb nebo právo volit nebo hlasovat o veřejných záležitostech,

3. nedosáhl 18. rok věku.

4. není neomezeně způsobilý k právním úkonům.

(2) Předpisy odstavce 1 číslo 3 a 4 neplatí pro tiskoviny, vydávané mládeží, které jsou určeny pro mládež.

(3) Příslušný úřad může ve zvláštních případech udělit na žádost osvobození od předpokladu odstavce 1 číslo 1.

§ 10 Značení uveřejnění za úplatu

Pokud nakladatel periodického díla za uveřejnění obdržel, vyžadoval nebo si nechal přislíbit úplatu, musí toto uveřejnění zřetelně označit slovem »inzerce«, pokud není už podle umístění a uspořádání všeobecně zřejmé, že jde o inzerát.

§ 11 Vyjádření dotčené osoby

(1) Odpovědný redaktor a nakladatel periodické tiskoviny jsou povinni nechat otisknout vyjádření osoby nebo organizace, která je dotčena věcným tvrzením, uveřejněným v tiskovině.
Tato povinnost se vztahuje i na všechna vedlejší vydání tiskoviny, ve kterých věcné tvrzení vyšlo.

(2) Povinnost otištění vyjádření neexistuje, pokud je vyjádření svým rozsahem nepřiměřené. Pokud vyjádření nepřekračuje rozsah reklamovaného textu, je považováno za přiměřené. Vyjádření se musí omezit na faktické údaje a nesmí mít trestný obsah. Je vyžadováno v písemné podobě a musí být podepsáno dotčenou osobou nebo jejím zástupcem. Dotčený nebo jeho zástupce může vyžadovat otištění jen tehdy, pokud je vyjádření doručeno odpovědnému redaktorovi nebo nakladateli bez prodlení, nejpozději do tří měsíců od uveřejnění.

(3) Vyjádření musí být po doručení otištěno v nejbližším čísle před uzávěrkou pro tisk ve stejné části tiskoviny a stejným písmem jako reklamovaný text bez vkládaných doplňků a krácení. Nesmí vyjít formou čtenářského dopisu. Otištění je zdarma, leda že by byl reklamovaný text otištěn jako inzerát. Kdo se vyjádří k vyjádření dotčené osoby ve stejném čísle, musí se omezit na faktické údaje.

(4) Pro prosazení nároku na vyjádření je dána řádná právní cesta. Na žádost dotčené osoby může soud nařídit, aby odpovědný redaktor a nakladatel uveřejnil vyjádření formou podle odstavce 3. Na tento postup se odpovídajícím způsobem aplikují předpisy civilního procesního řádu o postupu pro výnos předběžného opatření. Ohrožení nároku nemusí být prokazováno.

(5) Odstavce 1 až 4 neplatí pro pravdivé zprávy o veřejných zasedáních zákonodárných nebo usnášejících orgánů Spolku, zemí a obcí (svazu obcí), jakož i soudů.

(6) [zrušen]

(...)

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Justice