Často kladené dotazy (FAQ)

Otázky a odpovědi k překladům

Kdo nám zaručí, že je překlad provedený kvalitně?

Na každé přijaté zakázce pracujeme podle nejlepšího vědomí a svědomí. Cílem je vypracování kvalitního překladu, pod který se můžeme s čistým svědomím podepsat. Hotový překlad nejméně dvakrát kontrolujeme na správnost a úplnost. Pokud si to zákazník přeje, zajistíme i korekturu další osobou – rodilým mluvčím.

O kvalitě našich překladů se můžete přesvědčit na ukázkách ve Výkladní skříni.

Jaká jsou Vaše kritéria kvality?

Norma DIN 2345, kterou se řídíme, stanovuje v odst. 4.1 následující kritéria kvality, ke kterým naleznete kliknutím informace na těchto webových stránkách:

 1. kvalifikace
 2. překladatelská kompetence (dokument PDF)
 3. jazyková kompetence pro požadovanou jazykovou kombinaci
 4. zkušenosti s překládáním textů v příslušném oboru
 5. technické vybavení a pracovní prostředky
 6. kapacita pro včasné dodání

Kde se můžeme u Vás dozvědět více o normě DIN 2345?

Krátký úvod najdete v článku DIN 2345 a její dopady na překladatelství.

Můžete pro nás udělat soudní/úřední/překlad s doložkou soudního tlumočníka/ověřením/»kulatým razítkem«?

Na základě živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb. jsme oprávněni pouze k provádění komerčních překladů. Pro úřední překlad se musíte obrátit na tlumočníka, jmenovaného soudem na základě zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Seznamy soudních tlumočníků s kontaktními údaji jsou k dispozici na krajských soudech, na internetu si je můžete vyhledat v registru soudních znalců a tlumočníků např. na stránkách ministerstva spravedlnosti.

Kdy potřebujeme úřední překlad?

Zpravidla jen překlady dokumentů, které potřebujete pro potřeby úředních úkonů, ve styku s úřady, musejí být opatřeny doložkou soudního tlumočníka. Příklady: překlad vysvědčení, rodného listu, řidičského průkazu, výpisu z rejstříku. Pokud takové dokumenty nebudou předkládány úředním místům, není úřední překlad nutný.

Co nás bude u Vás stát překlad jedné strany A4?

Z řady různých možností Vám nabízíme na výběr 2 alternativní modely vyúčtování překladu:

 1. Na základě rozsahu provedené práce, tzn. přeloženého textu – celkovou cenu se dozvíte po dokončení překladu na základě rozsahu textu a ceny za řádek.
 2. Druhou možností je vypracování kalkulace a překlad za tuto předem stanovenou paušální cenu.

Pro stanovení řádkové i paušální ceny potřebujeme k dispozici předlohu, určenou k překladu. Obsah dokumentu zásadně podléhá mlčenlivosti a jeho poskytnutí je bez objednání překladu nezávazné. Před zasláním si pro jistotu prosím telefonicky ověřte, zda jsme aktuálně dostupní.

Podle čeho stanovíte cenu?

Při stanovení ceny přihlížíme k těmto kritériím, které se podílejí na náročnosti překladu:

 • jazyková kombinace
 • rozsah
 • obsah – téma, terminologie
 • dostupnost informací k tématu
 • cílová skupina
 • použití překladu
 • formát předlohy
 • čitelnost předlohy
 • nutnost formátovacích zásahů
 • nutnost jazykových zásahů
 • zpracovatelnost předlohy
 • termín dodání

Co je míněno řádkem?

Řádkem se myslí 55 znaků kompletního přeloženého textu v cílovém jazyce včetně mezer a větných znamének.

Jak se spočítá počet řádků?

Počet řádků zjišťujeme pomocí funkce Počet slov ve Wordu 2007 (funkce Počet slov), kterou aplikujeme na kompletní překlad. Spočítaný počet znaků (včetně mezer) se vydělí 55 a zaokrouhlí na celé číslo.
V případě dokumentů s přeloženými textovými poli, poznámkami pod čarou, vysvětlivkami, záhlavími a zápatími, které MS Word nezohledňuje, používáme bezplatný nástroj FreeBudget, který spočítá rozsah textu kompletně.
Takto si můžete sami zkontrolovat správnost vyúčtování.

Spočítali jsme si sami počet řádků v předloze. Když ji vynásobíme cenou za řádek, budeme znát celkovou cenu?

Je třeba ještě zohlednit rozdíl v délce výchozího textu a překladu, který není pevně danou veličinou. Německý text tak může být např. podle našich zkušeností o 12–20 % delší než tentýž text češtině.

Do kdy může být překlad hotov?

Protože jsme vázáni dlouhodobými projekty a často pracujeme paralelně na více zakázkách, na vyžádání Vám sdělíme naše aktuální kapacitní možnosti. Orientačně počítejte se 150–180 řádky za den.

Potřebujeme překlad do slovenštiny/do nizozemštiny. Můžete jej pro nás udělat?

Ne, tuto službu neposkytujeme.