Přepis a překlad starých německých rukopisných a tištěných textů

Překlad německých textů v kurentu a fraktuře

Nabízíme Vám přidanou hodnotu k našim službám: přepis (transliterace, resp. transkripce) tištěných a ručně psaných textů v nové horní němčině (historické období spisovné němčiny cca od r. 1650 do současnosti) v historických novogotických písmech se speciálním zaměřením na tištěné texty ve fraktuře a ručně psané texty v německém kurentu (19.–20. stol.) a jejich překlad do češtiny.

Pro pochopení německy psaných záznamů v historických dokumentech, úředních knihách a listinách, smlouvách, soudních rozhodnutích, formulářích, rukopisech knih, dopisech, denících, kronikách, je nutná nejen jazyková znalost němčiny:

Před rozšířením psacích strojů se spisy a korespondence na úřadech vedla ručně. V dobách, kdy byla v českých zemích úředním jazykem němčina, byl oficiálním úředním a protokolárním ručně psaným písmem kurent (také německá novogotická kurzíva). Německé dokumenty z doby před 500 lety až do poloviny 20. století jsou psané prakticky jen v kurentu a jemu příbuzných novogotických písmech.

Předpokladem pro provedení přepisu a překladu je dostatečný stupeň čitelnosti předlohy (kontrastní předloha na kvalitním podkladu, delší vzorek textu od téhož pisatele apod. – viz dále).

Několik poznámek

  • Kurent je součástí celé rodiny ručně psaných německých lomených písem – příbuzné formy jsou např. Sütterlinovo (Sütterlin), offenbašské písmo (Offenbacher) ad. Byla používána pro písmené zápisy v nové horní němčině – etapě ve vývoji jazyka po odeznění rané horní němčiny (okolo roku 1650). Novogotická písma byla vyučována na školách v německy hovořících zemích někde až do 80. let 20. století. Německý kurent v úzkém slova smyslu označuje ručně psané písmo v německy hovořících zemích v 19. a 20. století.
  • Přepis není exaktní věda. Mimo stavu zachování textu rozhoduje i stáří nebo i zdravotní stav pisatele. Písmo dospělých osob může být velmi individuální, navíc se podoba písma vyvíjela a podléhala různým "módním" vlivům: Písmo Goetheho se liší od písma vesnického faráře na konci 19. století nebo německého vojáka ve 2. světové válce.
  • Mnohdy je nutné projít písmeno po písmenu, přesto se mohou vyskytnout místa, která budou nečitelná – v takovém případě nabídneme pravděpodobné interpretace.
  • Některé faktory, které ztěžují luštění rukopisu: zkratky, vložené latinské výrazy, austriacismy, osobní a zeměpisná jména, přezdívky, značky zboží, které upadly v zapomnění, rozkolísaný pravopis nebo pravopisné chyby, vynechání slov, posun významu slov oproti současné němčině.
  • I při vynaložení velkého množství času a úsilí se některé rukopisy jako celek jeví jako špatně čitelné až nečitelné (zejména problém příliš individuálního stylu s malým množstvím srovnávacího materiálu).
  • Služba je omezena na texty psané v německém jazyce (nové horní němčině).
  • Služba není určena pro řešení domácích úkolů studentů historických věd.
  • Výstupem je čistý přepis do němčiny v latince a jeho překlad do češtiny.

 

Ukázka přepisu

Ukázka německého kurentu

Přepis:

Prag 21.II.42

An Sie, Herr Stachura
und an Ihre Gefolg-
schaft senden wir
die herzlichen Grüße
aus Prag

Český překlad:

Praha, 21.02.1942

Vám, pane Stachuro,
a Vašim zaměst-
nancům posíláme
srdečné pozdravy
z Prahy.

Fraktura (lomené písmo, německé novogotické tištěné písmo, dříve švabach), používaná od středověku až po 40. léta 20. století, je v porovnání s ručně psaným kurentem nepoměrně jednodušší tištěná podoba písma v německy psaných textech. Nabízíme přepis a překlad textů vysázených ve fraktuře do češtiny.

Překladatel si osvojil čtení německých rukopisných textů v letech 1997–1998 (civilní služba v archivní instituci).

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Fraktura – kurent – sütterlin