Identifikační údaje a právní informace

Identifikační údaje k informacím zpřístupňovaným veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb. a související právní informace.

sochorek.cz

 • Internetové stránky OSVČ podle zákona č. 455/1991 Sb.
 • Provozovatel stránek: Mgr. Radim Sochorek, Ostrava, Česká republika
 • IČO: 63334488
 • DIČ: CZ7303105557
 • Vznik živnostenského oprávnění dle zák. č. 455/1991 Sb. ke dni 25. září 1995 (Magistrát města Ostravy, č. j. ZURZP/4095/10/CAM/2)
 • Adresa serveru: https://www.sochorek.cz/
 • Kontaktní poštovní adresa: Zeyerova 110/12, Ostrava, PSČ 702 00
 • E-mailový kontakt:
 • Adresa datové schránky: nb6c2dw
 • Adresa datové schránky (pro soudní překlady): dd8hkfz
 • Poskytovatel obsahu: Radim Sochorek
 • Osoba odpovědná za obsah: Radim Sochorek
 • Správce osobních údajů: Radim Sochorek
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Radim Sochorek
 • Kontaktní údaje provozovatele stránek, poskytovatele obsahu, osoby odpovědné za obsah, správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů jsou identické. Korespondenční adresa OSVČ je shodná se sídlem.

Informace, poskytnuté na tomto serveru, byly sestaveny podle nejlepšího vědomí a svědomí poskytovatele. Přesto nenesu odpovědnost za správnost, úplnost, aktuálnost nebo kvalitu poskytnutých informací, obzvláště, došlo-li ke změnám na straně externích zdrojů. Jakékoliv požadavky na odškodnění materiálního nebo nemateriálního charakteru ohledně použitelnosti, použití chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny. Vyhrazuji si právo stránky bez předchozího upozornění částečně nebo zcela změnit, doplnit, smazat, nebo uveřejnění informací přechodně pozastavit či trvale ukončit.

 • Použité názvy produktů, jména firem apod. mohou být ochrannými nebo registrovanými známkami příslušných vlastníků, bez ohledu na to, zda jsou zde jako takové vyznačeny.
 • Název Sochorek® a jeho grafické znázornění v logu i s jeho částmi je registrovanou ochrannou známkou (ÚPV-ČR 459158/301850).

Všechna práva vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, je vlastníkem autorských práv k textům, překladům, přehledům, databázím, obrázkům, fotografiím, audiovizuálním záznamům a grafické úpravě na těchto stránkách Radim Sochorek. Použití a šíření těchto materiálů a forem nebo jejich částí, zejména převzetí, přepracování, překlad, zařazení do jiného díla (tedy i do rámů na cizích stránkách) v tištěné nebo elektronické podobě bez předchozího písemného svolení autora a uvedení zdroje není dovoleno, a to výslovně ani v rámci zpravodajské licence podle § 34 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.). Autorská díla z externích zdrojů byla použita v souladu s autorským zákonem se svolením nositelů práv uveřejnění, nebo jako citace v souladu s  § 31 autorského zákona.

Nenesu žádnou odpovědnost za obsah, formu nebo jazykovou kvalitu externích stránek, na které vedou z tohoto serveru odkazy. Za obsah odkazovaných externích stránek nesou odpovědnost výhradně jejich provozovatelé.

Jako mnoho jiných webových stránek používám také takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží na vašem koncovém přístroji (laptop, tablet, chytrý telefon apod.), když navštívíte mé webové stránky.

Jednotlivá cookies nebo celý fundus cookies můžete vymazat. Mimoto obdržíte informace a návody, jak tato cookies vymazat nebo dopředu zabránit jejich ukládání. V závislosti na poskytovateli vašeho prohlížeče získáte potřebné informace na následujících odkazech:

Doba uchovávání údajů a použitá cookies:

Dovolíte-li mi nastavením v prohlížeči nebo udělením souhlasu použít cookies, mohou se na mých webových stránkách použít následující cookies (v závorce je uveden jejich účel a doba uchovávání):

Technická cookies

Funkční cookies:

 • Complianz Privacy Suite: cmplz_* (uživatelská volba; 1 rok)
 • Google ReCaptcha: Google _grecaptcha (rozlišení člověk/robot; 179 dní)

Technicky nepotřebná cookies

Statistická cookies:

 • Google Analytics: _ga (statistický sběr; 2 roky), _ga_* (sledování; relace), _gid (tentýž; 1 den)

Marketingová cookies:

 • Google: IDE (chováni uživatele; 1 rok), NID (cílená reklama; 6 měsíců), pagead/1p-user-list/# (vyhodnocení uživatele; relace), pagead/landing (tentýž; relace)
 • Google ReCaptcha: rc::a (rozlišení člověk/robot; trvalé), rc::b (tentýž; relace), rc::c (tentýž; relace), rc::d-# (tentýž; trvalé)
 • YouTube: GPS (uložení polohy; relace), PREF (tentýž; 8 měsíců), VISITOR_INFO1_LIVE (měření šířky pásma; 179 dní), YSC (statistika; relace), yt-player-bandaid-host (nastavení optimální kvality přehrávání; trvalé)

Technická cookies

Způsob a účel zpracování:

Používám cookies, abych své webové stránky přizpůsobil z hlediska uživatelské přívětivosti a bezpečnosti. Některé prvky mých internetových stránek vyžadují, aby byl prohlížeč, který ke stránkám přistupuje, identifikován i po změně stránky.

Účelem použití technických cookies je zjednodušit uživatelům používání webových stránek a chránit stránky před automatizovaným špehováním, zneužitím a spamem. Některé funkce mých webových stránek nelze bez použití cookies poskytnout. Pro ně je nezbytné, aby byl prohlížeč identifikován i po změně stránky.

Právní základ a oprávněný zájem:

Ke zpracování dochází podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě mého oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém uspořádání a bezpečnosti mých webových stránek.

Příjemce:

Příjemcem údajů jsou příp. poskytovatelé technických služeb, kteří vykonávají činnost jako zpracovatelé pověření provozem a údržbou mých webových stránek.

Předepsané nebo nezbytné poskytnutí údajů:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není ze zákona ani smluvně předepsáno. Bez těchto údajů však není zaručeno poskytnutí služby ani funkčnost mých webových stránek. Mimoto mohou být jednotlivé služby nedostupné nebo omezené.

Vznesení námitky

Přečtěte si informace o vašem právu na vznesení námitky podle čl. 21 GDPR dále níže.

Technicky nepotřebná cookies

Dále používám cookies, abych nabídku svých webových stránek lépe sladil se zájmy svých návštěvníků nebo je obecně optimalizoval na základě statistických vyhodnocení.

Kteří poskytovatelé ukládají cookies, se dozvíte z níže uvedených informací o použitých technologiích zobrazení, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Právní základ:

Právním základem pro tato zpracování je vždy váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Příjemce:

Příjemcem údajů jsou příp. poskytovatelé technických služeb, kteří vykonávají činnost jako zpracovatelé pověření provozem a údržbou mých webových stránek.

Další příjemci jsou uvedeni v níže uvedených informacích o použitých technologiích zobrazení, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Přenos do třetích zemí:

Informace k tomuto tématu si prosím zjistěte z výpisů jednotlivých poskytovatelů zobrazovacích, sledovacích, remarketingových a webově-analytických technologií.

Předepsané nebo nezbytné poskytnutí údajů:

Samozřejmě si můžete mé stránky zásadně prohlížet i bez ukládání cookies. Webové prohlížeče jsou standardně nastaveny tak, aby cookies akceptovaly. Obecně můžete použití cookies kdykoliv deaktivovat v nastavení vašeho prohlížeče (viz odvolání souhlasu).

Vezměte prosím na vědomí, že jednotlivé funkce naší stránky možná nebudou fungovat, pokud použití cookies deaktivujete.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí nástroje Souhlas s ukládáním cookies na těchto stránkách.

Správcem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU („GDPR“), je:

 • Radim Sochorek

Vaše práva jako dotčeného subjektu údajů

Na níže uvedeném e-mailovém kontaktu pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kdykoliv vykonávat následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které jsou u mě uloženy, a k informacím o jejich zpracování (čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz u mě uložených údajů (čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování údajů, nesmím-li vaše údaje ze zákonných důvodů ještě vymazat (čl. 18 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich dat u mě (čl. 21 GDPR) a
 • právo na přenositelnost údajů, pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů nebo uzavřeli se mnou smlouvu (čl. 20 GDPR).
 • Udělili-li jste mi souhlas, můžete jej kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat (čl. 7 GDPR).

Pro lhůtu pro zpracování žádostí platí čl. 12 odst. 3 GDPR. Jsou-li žádosti založené na uvedených právech zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, postupuje se podle čl. 12 odst. 5 GDPR.

Se stížností se můžete kdykoliv obrátit na příslušný dozorčí úřad, kterým je:

 • Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 727
  170 00  Praha 7-Holešovice

Shromažďování všeobecných informací při návštěvě mých webových stránek

Způsob a účel zpracování

Přistupujete-li na mé webové stránky, tzn. když se neregistrujete nebo nepředáváte jinak informace, shromažďují se automaticky informace obecného rázu. Tyto informace (logovací soubory serveru) obsahují např. druh vašeho webového prohlížeče, použitý operační systém, doménové jméno vašeho internetového poskytovatele, vaši IP adresu apod.

Ty se zpracovávají zejména k následujícím účelům:

 • zajištění bezproblémového navázání spojení s webovými stránkami,
 • zajištění plynulého používání mých webových stránek,
 • vyhodnocování bezpečnosti a stability systému a
 • optimalizaci mých webových stránek.

Vaše údaje nepoužívám za účelem zpětného identifikování vaší osoby. Informace tohoto druhu příp. anonymizovaně statisticky zpracovávám kvůli optimalizaci své internetové prezentace a techniky, na které je spuštěna.

Právní základ a oprávněný zájem:

Údaje se zpracovávají podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě mého oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti mých webových stránek.

Příjemce:

Příjemcem údajů jsou příp. techničtí poskytovatelé, kteří vykonávají činnost jako zpracovatelé pověření provozem a údržbou mých webových stránek.

Předávání do třetích zemí:

Shromažďované údaje se příp. předávají do následujících třetích zemí:

 • USA

Existující záruky ochrany osobních údajů:

 • standardní smluvní doložky Evropské komise.

Doba uchovávání údajů:

Údaje se vymažou, jakmile nebudou pro účel shromažďování potřebné. V případě údajů, které slouží pro poskytnutí webových stránek, k tomu zásadně dojde v okamžik skončení příslušné relace.
V případě ukládání údajů do logovacích souborů k tomu dojde nejpozději po 14 dnech. Ukládání na delší dobu je možné. V tom případě se IP adresy uživatelů anonymizují, takže již nebude možné identifikovat klienta, který stránky navštívil.

Předepsané nebo nezbytné poskytnutí údajů:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není předepsáno ze zákona ani smluvně. Bez IP adresy však není zaručeno poskytnutí služby ani funkčnost mých webových stránek. Mimoto mohou být jednotlivé služby nedostupné nebo omezené. Vznesení námitky je z tohoto důvodu vyloučeno.

Profilování:

V jakém rozsahu analyzuji chování návštěvníků mých webových stránek s pseudonymizovanými uživatelskými profily, je uvedeno v níže uvedených informacích o použitých technologiích zobrazení, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Kontaktní formulář

Způsob a účel zpracování:

Vámi zadané údaje se ukládají za účelem individuální komunikace s vámi. Proto je nutné uvést platnou e-mailovou adresu a vaše jméno. Tyto údaje slouží k přiřazení dotazu a jemu následovnému zodpovězení. Uvedení dalších údajů je volitelné.

Právní základ:

Údaje zadané do kontaktního formuláře se zpracovávají na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Poskytnutím kontaktního formuláře vám chci nekomplikovaně umožnit navázání kontaktu. Vámi zadané údaje se uloží za účelem zpracování dotazu a možných souvisejících otázek.

Navážete-li se mnou kontakt za účelem vyžádání nabídky, údaje zadané do kontaktního formuláře se zpracují pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Příjemce:

Příjemcem údajů jsou případní zpracovatelé.

Doba uchovávání osobních údajů:

Údaje se nejpozději 6 měsíců od zpracování dotazu vymažou.

Dojde-li k uzavření smluvního vztahu, podléhám ohledně doby uchovávání údajů zákonným povinnostem podle právních předpisů a vaše údaje vymažu po uplynutí těchto lhůt.

Předepsané nebo nezbytné poskytnutí údajů:

Osobní údaje poskytujete dobrovolně. Váš dotaz však mohu zpracovat jen tehdy, když mi sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a důvod vašeho dotazu.

Použití produktů Google obecně

Podrobné návody ke správě vlastních údajů v souvislosti s produkty Google naleznete na: https://www.dataliberation.org

Navštívením webových stránek obdrží Google informace o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku mých webových stránek. K tomu dojde nezávisle na tom, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Jste-li přihlášení k účtu Googlu, přiřazují se vaše údaje přímo vašemu účtu.

Nepřejete-li si přiřazení údajů vašemu profilu u Googlu, musíte se před aktivováním tlačítka ze svého účtu Googlu odhlásit. Google ukládá vaše osobní údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, marketingového průzkumu a/nebo úpravy svých webových stránek podle potřeby. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) za účelem poskytnutí reklamy podle potřeb a informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na mých webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů. Pro uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na Google.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současnosti nenabízí možnost jednoduchého opt-outu nebo blokování přenosu údajů. Chcete-li zabránit sledování vašich aktivit na mých webových stránkách, odvolejte prosím v nástroji Souhlas s ukládáním cookies na těchto stránkách svůj souhlas v příslušné kategorii cookies nebo všechna technicky nepotřebná cookies a přenosy dat. V tomto případě však případně moje stránky nebudete moci používat nebo je budete moci používat jen s omezením.

Použití Google Analytics

Pokud jste udělili souhlas, použije se na této webové stránce Google Analytics, webová analytická služba společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále: „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají na vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Pomocí cookie vytvořené informace o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla zasílají na server v USA a ukládají na něm. Z důvodu aktivace anonymizace IP adres na těchto stránkách Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech mezinárodní smlouvy o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrátí vaši IP adresu. Jen ve výjimečných případech se plná IP adresa přenáší na server Googlu v USA a zkracuje se tam. V rámci Google Analytics se vaším prohlížečem předaná IP adresa nespojuje s jinými údaji uloženými u společnosti Google.

Bližší informace k smluvním podmínkám a ochraně soukromí naleznete na stránkách https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ a https://policies.google.com/?hl=cs.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek Google tyto informace použije pro vyhodnocování používání těchto webových stránek, sestavování reportů o aktivitách na těchto webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

Z těchto stránek zaslané údaje propojené s cookies, identifikátory uživatelů (např. uživatelským ID) nebo reklamní ID se po 14 měsících automaticky vymažou. Vymazání údajů, u nichž je dosaženo lhůty pro jejich uchování, se provádí automaticky jednou měsíčně.

Odvolání souhlasu:

Sledování prostřednictvím Google Analytics na mých webových stránkách můžete zamezit zrušením příslušné předvolby: Otevřít banner.

Mimoto můžete zabránit ukládání cookies příslušným nastavením vašeho softwarového prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci případně využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Mimoto můžete shromažďování údajů (vč. vaší IP adresy) vytvořených pomocí cookie a vztažených k vašemu používání webových stránek Googlem a zpracování těchto údajů Googlem zabránit stažením plug-inu na následujícím odkazu do prohlížeče a jeho nainstalováním: Browser add-on k deaktivaci Google Analytics.

Použití Google AdWords

Mé webové stránky používají sledování konverze služeb společnosti Google. Společností provozující služby Google AdWords je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dostali-li jste se na mé webové stránky přes inzerát umístěný společností Google, Google Adwords uloží na váš počítač cookie. Cookie pro sledování konverze se ukládá, když uživatel klikne na inzerát umístěný společností Google.

Navštíví-li uživatel určité podstránky mých webových stránek a cookie ještě nevypršelo, mohu já i Google poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník AdWords obdrží jiné cookie. Cookies tak nejsou vysledovatelné přes webové stránky zákazníků AdWords. Statistiky získané pomocí konverzního cookie slouží k vytváření konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozví o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískáte však informace, pomocí kterých by se uživatelé dali osobně identifikovat.

Bližší informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Tam můžete v Centru bezpečnosti také změnit svá osobní nastavení ochrany soukromí.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současnosti nenabízí možnost jednoduchého opt-outu nebo blokování přenosu údajů. Chcete-li zabránit sledování vašich aktivit na mých webových stránkách, odvolejte prosím v nástroji Souhlas s ukládáním cookies na těchto stránkách svůj souhlas v příslušné kategorii cookies nebo všechna technicky nepotřebná cookies a přenosy dat. V tomto případě však případně moje stránky nebudete moci používat nebo je budete moci používat jen s omezením.

Použití Google reCaptcha

Na těchto stránkách používám službu Google reCAPTCHA (dále „reCAPTCHA“) kvůli ochraně kontaktního formuláře. Službu reCAPTCHA provozuje LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále „Google“).

Způsob a účel zpracování:

Pomocí reCAPTCHA se má ověřit, zda údaje do kontaktního formuláře zadává člověk nebo neoprávněně automatizovaný program.

Při analýze vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, dobu setrvání návštěvníka na webových stránkách, chování uživatele při zadávání, uživatelské pohyby myší).

Navštívíte-li stránku s reCAPTCHA, naváže se spojení se servery společnosti Google a v pozadí začne běžet analýza. Výsledky se zprostředkovávají společnosti Google. Jste-li přihlášeni ke svému účtu u Googlu, může Google údaje o vašem chování přiřadit vaší osobě. Tomu zabráníte, když se předtím odhlásíte ze svého účtu Google.

Právní základ:

Údaje se zpracovávají na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby byla jeho webová nabídka chráněna před automatizovaným špehováním, zneužitím a spamem.

Bližší informace o podmínkách použití Google reCAPTCHA a zásadách ochrany soukromí najdete na:

https://www.google.com/recaptcha/about/ a https://www.google.com/privacy.

Použití skriptových knihoven (Google Web Fonts)

Aby se obsah mých stránek v různých prohlížečích zobrazil korektně a graficky poutavou formou, používám na těchto stránkách k zobrazení písem „Google Web Fonts“ společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále „Google“).

Další informace ke Google Web Fonts naleznete na odkazu https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs/.

Vložená videa YouTube

Na mých webových stránkách jsou vložena videa YouTube. Provozovatelem videoplatformy je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (dále „YouTube“). YouTube, LLC je dceřinou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (dále „Google“). Protože používám YouTube v režimu s vylepšeným soukromím a nechávám je přehrávat v separátním okně, neukládá Google při návštěvě stránky s odkazem na toto okno s vloženým videem YouTube ještě žádné informace o návštěvníkovi této stránky. Teprve až video načtete a spustíte, naváže se spojení k serverům YouTube. Přitom se YouTube sdělí informace, které stránky jste navštívili. Jste-li přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube vaše chování při surfování přiřadit vaší osobě. Tomu zabráníte, když se předtím ze svého účtu YouTube odhlásíte.

Při spuštění videa YouTube uloží poskytovatel na váš počítač cookies, která sbírají informace o chování uživatele.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností YouTube naleznete v zásadách ochrany soukromí poskytovatele. Tam také získáte další informace o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně vašeho soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současnosti nenabízí možnost jednoduchého opt-outu nebo blokování přenosu údajů. Chcete-li zabránit sledování vašich aktivit na mých webových stránkách, odvolejte prosím v nástroji Souhlas s ukládáním cookies na těchto stránkách svůj souhlas v příslušné kategorii cookies nebo všechna technicky nepotřebná cookie a přenosy dat. V tomto případě však případně moje stránky nebudete moci používat nebo je budete moci používat jen s omezením.

Šifrování SSL

Pro ochranu vašich osobních údajů při přenosu používám aktuálnímu stavu techniky odpovídající šifrovací technologii (např. SSL) přes HTTPS.

Telefonické, e-mailové nebo faxové dotazy

Kontaktujete-li mě telefonicky, e-mailem nebo faxem, váš dotaz se všemi osobními údaji (jméno, e-mail, telefonní číslo, číslo faxu nebo volitelně další údaje) se u mě uloží a zpracuje za účelem individuální komunikace s vámi v souvislosti se zpracováním vašeho požadavku. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředávám dál.

Právní základ:

Přijaté údaje se zpracovávají na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Vámi poskytnuté údaje se uloží za účelem zpracování dotazu a možných souvisejících otázek.

Navážete-li se mnou kontakt za účelem vyžádání nabídky, poskytnuté údaje se zpracují pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Doba uchovávání osobních údajů:

Údaje se nejpozději 12 měsíců od zpracování dotazu vymažou.

Dojde-li k uzavření smluvního vztahu, podléhám ohledně doby uchovávání údajů zákonným povinnostem podle právních předpisů a vaše údaje vymažu po uplynutí těchto lhůt.

Předepsané nebo nezbytné poskytnutí údajů:

Osobní údaje poskytujete dobrovolně. Váš dotaz však mohu zpracovat jen tehdy, když mi sdělíte své jméno, kontaktní údaje a důvod vašeho dotazu.

Zápis soudního překladu do informačního systému veřejné správy

Každý prováděný soudní překlad zapisuji ze zákonné povinnosti (§ 28 zákona č. 354/2019 Sb.) do Evidence tlumočnických a překladatelských úkonů, jejíž správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Rozsah tohoto zápisu určuje příloha 3 vyhlášky č. 506/2020 Sb. Při zápisu označení zadavatele úkonu se zapisují následující osobní údaje, které jsou vedeny v neveřejné části evidence:

 • Jméno, případně jména, a příjmení, datum narození nebo identifikační číslo osoby a adresa bydliště nebo sídla, pokud tlumočník nebo překladatel zapisuje fyzickou osobu.
 • Název, identifikační číslo osoby a adresa sídla, pokud tlumočník nebo překladatel zapisuje právnickou osobu nebo orgán veřejné moci.

Informace o vašem právu na vznesení námitky podle čl. 21 GDPR

Právo vznést námitku

Z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vás se týkajících osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (zpracování dat na základě zvážení zájmů); to platí také pro profilování opřené o toto ustanovení ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR.

Vznesete-li námitku, vaše osobní údaje se již nebudou zpracovávat, ledaže bychom mohli prokázat naléhavé důvody hodné ochrany pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží uplatnění a vykonávání právních nároků nebo obraně proti nim.

Příjemce námitky

 • Radim Sochorek

Změna těchto ustanovení o ochraně osobních údajů

Vyhrazuji si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravit, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo abych do prohlášení o ochraně osobních údajů promítl změnu v nabídce svých služeb, např. při zavedení nových služeb. Pro vaši novou návštěvu pak platí nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dotazy na pověřence pro osobní údaje

Máte-li dotazy k ochraně osobních údajů, napište mi prosím e-mail:

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno s pomocí activeMind AG, expertem na externí pověřence pro ochranu osobních údajů, v upravené podobě.

Tyto internetové stránky jsou on-line od 05.03.1999, pod doménou www.sochorek.cz od 19.10.1999, pod doménou www.sochorek.de od 18.10.2021.