Soudní překlady – němčina, čeština

 • Úředně ověřené překlady podle zákona č. 354/2019 Sb. (zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích)
 • Pro právnické a fyzické osoby v České republice a zahraničí
 • Pro orgány veřejné moci České republiky (soudy, úřady, notáře, exekutory, archivy, veřejné pojišťovny, školy, poštu, policii a jiné orgány), zejména v obvodu Krajského soudu v Ostravě

Způsoby provedení soudních překladů

Listinná podoba

Překlad je svázán s překládanou listinou, opatřen překladatelskou doložkou, podpisem překladatele a překladatelskou pečetí.

Elektronická podoba

Soubor ve formátu PDF/A obsahuje překládanou listinu, její překlad a překladatelskou doložku. Je opatřen elektronickým podpisem překladatele a elektronickým časovým razítkem.

Příklady překládaných dokumentů

 • apostila
 • daňové přiznání
 • matriční doklady
 • plná moc
 • policejní protokol
 • posudek
 • potvrzení o trvalém pobytu
 • předvolání
 • smlouva
 • soudní rozhodnutí
 • výpis z rejstříku
 • výroční zpráva
 • vysvědčení
 • zatykač
 • znalecký posudek
 • žádost o právní pomoc
 • žaloba

Absolvované právní kurzy

Soudní překladatel musí svou činnost vykonávat s »odbornou péčí« (§ 4 zákona). S tím souvisí nutnost se dále vzdělávat. Uvádím vybraný přehled právních kurzů, které jsem absolvoval:

Právní minimum pro  překladatele a tlumočníky

 • Civilní proces
 • Cizinecké právo
 • Mezinárodní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a procesní
 • Německá právní terminologie
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Právo cenných papírů
 • Právo EU
 • Rodinné právo
 • Rozhodčí a soudní řízení
 • Správní právo
 • Teorie práva
 • Trestní řízení

Další vzdělávání

 • Byznys a právo
 • Daňové právo
 • Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem
 • Obchodní korporace v nové právní úpravě
 • Obchodní smlouvy
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Práva občana a fungování obce
 • Rodinné právo
 • Římské právo
 • Smlouva o dílo
 • Smlouvy a korporátní právo
 • Státní zástupce jako orgán činný v trestním řízení
 • Terminologie nového občanského zákoníku
 • Trestní právo hmotné
 • Trestní řízení před soudem I. stupně
 • Vlastnická a sousedská práva
 • Základní práva

Právní předpisy o soudních překladech

Obvod Krajského soudu v Ostravě

Mapa obvodu Krajského soudu v Ostravě
(podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích)
obvody okresních soudů v Bruntále (BR), Frýdku-Místku (FM), Jeseníku (JE), Karviné (KI), Novém Jičíně (NJ), Olomouci (OC), Opavě (OP), Ostravě (OV), Přerově (PR), Šumperku (SU), Vsetíně (VS)

Jak dále aneb často se ptáte

Věnujte prosím pozornost dalším informacím k úředním překladům, které naleznete v Otázkách a odpovědích k soudním překladům.

Napsali jste nám