Soudní překlady – němčina, čeština

 • Úředně ověřené překlady podle zákona č. 354/2019 Sb. (zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích)
 • Pro právnické a fyzické osoby v České republice a zahraničí
 • Pro orgány veřejné moci České republiky (soudy, úřady, notáře, exekutory, archivy, veřejné pojišťovny, školy, poštu, policii a jiné orgány), zejména v obvodu Krajského soudu v Ostravě

Způsoby provedení soudních překladů

Listinná podoba

Překlad je svázán s překládanou listinou, opatřen překladatelskou doložkou, podpisem překladatele a překladatelskou pečetí.

Elektronická podoba

Soubor ve formátu PDF/A obsahuje překládanou listinu, její překlad a překladatelskou doložku. Je opatřen elektronickým podpisem překladatele a elektronickým časovým razítkem.

Příklady překládaných dokumentů

 • apostila
 • daňové přiznání
 • matriční doklady
 • plná moc
 • policejní protokol
 • posudek
 • potvrzení o trvalém pobytu
 • předvolání
 • smlouva
 • soudní rozhodnutí
 • výpis z rejstříku
 • výroční zpráva
 • vysvědčení
 • zatykač
 • znalecký posudek
 • žádost o právní pomoc
 • žaloba

Absolvované právní kurzy

Soudní překladatel musí svou činnost vykonávat s »odbornou péčí« (§ 4 zákona). S tím souvisí nutnost se dále vzdělávat. Uvádím vybraný přehled právních kurzů, které jsem absolvoval:

Právní minimum pro  překladatele a tlumočníky

 • Civilní proces
 • Cizinecké právo
 • Mezinárodní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a procesní
 • Německá právní terminologie
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Právo cenných papírů
 • Právo EU
 • Rodinné právo
 • Rozhodčí a soudní řízení
 • Správní právo
 • Teorie práva
 • Trestní řízení

Další vzdělávání

 • Byznys a právo
 • Daňové právo
 • Dědické právo hmotné
 • Dědické právo procesní
 • Dopravní nehody
 • Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem
 • Matriční právo
 • Občanské soudní řízení
 • Obchodní korporace v nové právní úpravě
 • Obchodní smlouvy
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Práva občana a fungování obce
 • Relativní majetková práva
 • Rodinné právo
 • Římské právo
 • Smlouva o dílo
 • Smlouvy a korporátní právo
 • Státní zástupce jako orgán činný v trestním řízení
 • Terminologie nového občanského zákoníku
 • Trestní právo hmotné
 • Trestní řízení před soudem I. stupně
 • Vlastnická a sousedská práva
 • Základní práva

Právní předpisy o soudních překladech

Obvod Krajského soudu v Ostravě

Mapa obvodu Krajského soudu v Ostravě
(podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích)
obvody okresních soudů v Bruntále (BR), Frýdku-Místku (FM), Jeseníku (JE), Karviné (KI), Novém Jičíně (NJ), Olomouci (OC), Opavě (OP), Ostravě (OV), Přerově (PR), Šumperku (SU), Vsetíně (VS) tvoří obvod Krajského soudu v Ostravě

Jak dále aneb často se ptáte

Věnujte prosím pozornost dalším informacím k úředním překladům, které naleznete v Otázkách a odpovědích k soudním překladům.

Napsali jste nám