Soudní překlady – němčina, čeština

 • Úřední překlady podle zákona č. 354/2019 Sb. (zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích)
 • Pro orgány veřejné moci (soudy, úřady, orgány) České republiky, (zejména) v obvodu Krajského soudu v Ostravě
 • Pro další právnické a fyzické osoby v České republice a zahraničí

Způsoby provedení soudních překladů

Listinná podoba

Překlad je svázán s překládanou listinou, opatřen překladatelskou doložkou, podpisem překladatele a překladatelskou pečetí.

Elektronická podoba

Soubor ve formátu PDF/A obsahuje překládanou listinu, její překlad a překladatelskou doložku. Je opatřen elektronickým podpisem překladatele a elektronickým časovým razítkem.

Příklady překládaných dokumentů

 • daňové přiznání
 • matriční doklady
 • policejní protokol
 • potvrzení o trvalém pobytu
 • předvolání
 • smlouva
 • soudní rozhodnutí
 • výpis z rejstříku
 • vysvědčení
 • zatykač
 • znalecký posudek
 • žádost o právní pomoc
 • žaloba

Absolvované právní kurzy

Soudní překladatel musí svou činnost vykonávat s »odbornou péčí« (§ 4 zákona). S tím souvisí nutnost se dále vzdělávat. Uvádím vybraný přehled právních kurzů, které jsem absolvoval:

Právní minimum pro  překladatele a tlumočníky

 • Civilní proces
 • Cizinecké právo
 • Mezinárodní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a procesní
 • Německá právní terminologie
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Právo cenných papírů
 • Právo EU
 • Rodinné právo
 • Rozhodčí a soudní řízení
 • Správní právo
 • Teorie práva
 • Trestní řízení

Další vzdělávání

 • Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem
 • Obchodní korporace v nové právní úpravě
 • Obchodní smlouvy
 • Rodinné právo
 • Smlouva o dílo
 • Státní zástupce jako orgán činný v trestním řízení
 • Terminologie nového občanského zákoníku
 • Trestní řízení před soudem I.  stupně
 • Základní práva

Obvod Krajského soudu v Ostravě

Mapa obvodu Krajského soudu v Ostravě
Soudní obvod Krajského soudu v Ostravě (podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích):
okresy Bruntál (BR), Frýdek-Místek (FM), Jeseník (JE), Karviná (KI), Nový Jičín (NJ), Olomouc (OC), Opava (OP), Ostrava-město (OV), Přerov (PR), Šumperk (SU), Vsetín (VS)

Jak dále aneb často se ptáte

Věnujte prosím pozornost dalším informacím k soudním překladům, které naleznete v Otázkách a odpovědích k soudním překladům.