Otázky a odpovědi k překladům

FAQ

Otázky a odpovědi k překladům

Na každé přijaté zakázce pracuji podle nejlepšího vědomí a svědomí. Protože podnikám pod svým jménem, cílem je vypracování kvalitního překladu, pod který se mohu s čistým svědomím podepsat. Hotový překlad nejméně dvakrát kontroluji na správnost a úplnost. Pokud si to zákazník přeje, mohu zajistit i korekturu další osobou, při překladu do němčiny rodilým mluvčím. U překladů určených k veřejnému šíření by to mělo být samozřejmostí.

O kvalitě mé překladové práce exemplárně v oborech právo, výpočetní technika a cestovní ruch se můžete přesvědčit na referenčních ukázkách překladů a v německé části stránek.

Ctím principy kvality, které položila norma DIN 2345. Ta stanovila v odst. 4.1 následující kritéria kvality, ke kterým naleznete kliknutím informace na těchto webových stránkách:
1. kvalifikace
2. překladatelská kompetence (dokument PDF)
3. jazyková kompetence pro požadovanou jazykovou kombinaci
4. zkušenosti s překládáním textů v příslušném oboru
5. technické vybavení a pracovní prostředky
6. kapacita pro včasné dodání.

Chcete-li znát dopředu cenu za překlad, bezplatně pro Vás vypracuji kalkulaci.
Pro stanovení této paušální ceny od vás potřebuji poskytnout předlohu, určenou k překladu. Obsah dokumentu zásadně podléhá mlčenlivosti a jeho poskytnutí nemá automaticky za následek objednání překladu. Před zasláním vám pro jistotu doporučuji si telefonicky ověřit, zda jsem aktuálně dostupný.

Při stanovení ceny přihlížím k těmto kritériím, které se podílejí na náročnosti zpracování překladu:

 • jazyková kombinace
 • rozsah
 • obsah – téma
 • terminologie
 • dostupnost informací k tématu
 • cílová skupina
 • použití překladu
 • formát předlohy
 • čitelnost předlohy
 • nutnost formátovacích zásahů
 • nutnost jazykových zásahů
 • zpracovatelnost předlohy
 • termín dodání.

Překlad mohu účtovat také podle skutečného, nikoliv jen odhadovaného rozsahu, a to podle počtu řádků přeloženého textu.

Řádkem se myslí každých 55 znaků kompletního přeloženého textu v cílovém jazyce včetně mezer a větných znamének.

Počet řádků zpravidla zjišťuji pomocí funkce Počet slov v Microsoft Wordu (funkce Počet slov), kterou aplikuji na kompletní překlad. Spočítaný počet znaků (včetně mezer) se vydělí 55 a zaokrouhlí na celé číslo.
V případě dokumentů s přeloženými textovými poli, poznámkami pod čarou, vysvětlivkami, záhlavími a zápatími, které MS Word nezohledňuje, používám nástroj AnyCount, který spočítá rozsah textu kompletně.
Takto si můžete sami zkontrolovat správnost vyúčtování.

Je třeba ještě zohlednit rozdíl v délce výchozího textu a překladu, který není pevně danou veličinou. Německý text tak může být např. o 12–20 % delší než tentýž text češtině.

Protože bývám vázán dlouhodobými projekty a často pracuji paralelně na více zakázkách, na vyžádání Vám sdělím své aktuální kapacitní možnosti. Orientačně počítejte se 150–180 řádky za pracovní den.

Soubory o několika desítkách či stovkách megabytů mi prosím nahrejte na server na sdílení souborů (FTP,  WeTransferÚschovnaleteckaposta.cz apod.), a pošlete odkaz, ze kterého si je stáhnu. Jedná-li se o důvěrná data, soubory můžete zašifrovat.