Ukázky překladů

Překlady právních textů

Mezi často překládané texty patří smlouvy, předpisy a podobné dokumenty. Jako ukázku překladů tohoto typu zakázek zde uveřejňuji vybrané pasáže německých právních textů (zákonů) v mém překladu.

Překlady právních textů

Německý zákon o telekomunikačních službách

Článek 1 zákona o úpravě rámcových podmínek pro informační a komunikační služby (zákona o informačních a komunikačních službách)

Překlady zákonů

Hamburský tiskový zákon

Tiskový zákon spolkové země Hamburk z 29. ledna 1965 podle Sbírky zákonů a nařízení.

Rakouská němčina v právních textech EU

O používání specificky rakouských výrazů německého jazyka v rámci Evropské unie

Součást zákona ke smlouvě z 24. června 1994 o přistoupení Norského království, Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii

Překlady českých právních textů do němčiny naleznete v německé části mých stránek:

Překlady do němčiny

Překlady IT textů

Jako ukázku překladů odborných technických textů z oblasti výpočetní techniky uveřejňuji ukázky recenzí softwaru.

Publikované překlady

Naprostá většina překladatelských zakázek je interního rázu a vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti. Jen malý zlomek mých překladů je určen pro publikování. Z této malé skupiny uvádím níže vybrané reference. Uvádění jména překladatele v publikacích není pravidlem. Překladatel nemá vliv na pozdější zásahy, změny, úpravy, doplnění o texty jiných překladatelů.

Festival Techné Ostrava

„V Německu existuje řada různých poznávacích turistických stezek, které byly vytvořeny na základě společných tematických kritérií, např. »Románská stezka«, »Saská vinná stezka«, »Trasa průmyslové kultury«, »Bádenská vinná stezka«, »Stezka básníků Švábska«, »Německý limes« atd. Ve spolkových zemích, které dříve patřily k NDR, existují tyto stezky k tématu hornické činnosti: »Památky průmyslové kultury těžby měděné břidlice v Mansfeldském kraji«, »Okružní cesta Zdař Bůh« (Hornictví ve středním Německu), příhraniční naučná hornická stezka Krupka-Dubí-Cínovec/Zinnwald-Altenberg-Geising-Krupka a »Saská stříbrná stezka«. Tato »Saská stříbrná stezka« byla první turistická stezka po roce 1989 v Sasku i na území bývalé NDR.“

Velfl, Josef; Haag, Ulrich: Projekt České stříbrné stezky jako pokračování Saské stříbrné stezky. In: Techné Ostrava 2007. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia na téma využití technických a průmyslových památek v cestovním ruchu. Ostrava: Dům Kultury Poklad, 2007 (ISSN 1214-8807)

Překlad sborníku Techné Ostrava
Překlad Rodáci a významné osobnosti Moravskoslezského kraje do němčiny

Rodáci a významné osobnosti Moravskoslezského kraje

„Kdykoliv projíždím o dovolených západní Evropu, jsem nadšen z toho, jak tam dokáží využít místních pamětihodností a také míst, odkud pocházejí významní lidé. O to smutněji mi je, když vidím, že u nás doma nedokážeme být dostatečně hrdi na významné osobnosti, které se zde narodily. Ba, co více – skoro mám pocit, že se je naopak záměrně snažíme »utajit«. Ani místní lidé pak mnohde nevědí, že ten či onen významný myslitel pochází právě z jejich obce či města. Často jsem psal o tom, že málo využíváme šance, jak prostřednictvím »slavných rodáků« zviditelnit místo, kde žijeme.“

Pelikánová, Gabriela; Kahánková, Taťána: Rodáci a významné osobnosti Moravskoslezského kraje. Vydal Moravskoslezský kraj (2006)

Mládež a životní prostředí

„Vztahy Čechů a Němců jsou součástí středoevropských a i celoevropských dějin od 9. století. Osm století žili Češi a Němci vedle sebe a spolu na území jedné země. (...) Lehce najdeme prostředí, v němž si mladý člověk musí dějiny připomínat. Je jím škola, v jejíž výuce je historie vždy přítomná. (...) Zkusme se podívat, co se dozví Čech o svých německých sousedech, a naopak co ve svých učebnicích nachází německý žák a student o Češích.“

Beneš, Zdeněk : Wir, sie, Europa. In: Jugend und Umwelt – Grenzüberschreitende Kooperationen. IZOP-Institut. Aachen: Hahner, 2003 (ISBN 3-89294-312-5)

Překlad stati v knize Mládež a životní prostředí do němčiny
Překlad knihy Příroda Ostravy do němčiny

Příroda Ostravy

„Otvíráte publikaci, jejichž obsah Vás zřejmě překvapí. Nebývá pravděpodobné, aby ve městě, jehož rozvoj byl téměř dvě staletí určován těžbou černého uhlí a těžkým průmyslem, zůstala zachována i málo dotčená příroda. Přesto se Ostrava dosud může pyšnit místy, která ji mohou závidět i podstatně méně průmyslem ovlivněné regiony.“

Koutecká, Věra: Příroda Ostravy. Ostrava’s natural enviroment. Die Natur von Ostrava. Statutární město Ostrava, 2001 (ISBN 80-238-7283-4)

Malíř Vladimír Kristin a jeho město

„V Kristinových obrazech konce dvacátých a počátku třicátých let s motivy ostravských uliček se pravidelně objevuje postavička bludného poutníka, jež tato místa opouští. V té době se zvyšuje kultivace malířského traktamentu, objevují se opalizující barevné tóny, nořící se z temných ploch.“

Holý, Petr: Malíř Vladimír Kristin a jeho město. Ostrava: EN FACE, 1996 (ISBN 80-7042-439-7)

Překlad resumé knihy Malíř Vladimír Kristin a jeho město do němčiny

Publikované audiovizuální tituly

Jako spolutvůrce audiovizuálních titulů jsem připravil jejich textovou verzi v němčině a propůjčil jim v nahrávacím studiu svůj německý hlas. Největší část takovýchto zakázek byla vytvořena pro interní potřebu zadavatele k propagačním nebo školicím účelům. Z malé skupiny titulů, které byly uveřejněny, uvádím vybrané reference. Nemám vliv na pozdější zásahy, změny, úpravy, doplnění o texty či hlasy jiných osob.

DVD Židovské památky Českého ráje a okolí

Židovské památky Českého ráje a okolí (DVD)

„Přijměte (…) pozvání na pouť Českým rájem za židovským příběhem, který se započal před dávnými lety a stále pokračuje.“

Židovské památky Českého ráje a okolí. Judendenkmäler des Böhmischen Paradieses und seiner Umgebung. Město Turnov, 2013

Stará Ves nad Ondřejnicí (DVD)

„Z beskydských hor protékají krajem Leoše Janáčka řeky Lubina a Ondřejnice. Hladí svými vlnami břehy této krajiny. Lidé se dotýkali této země od 12. století. A dotýkali se jí s láskou.“

Stará Ves nad Ondřejnicí. Altendorf. Antiqua villa. Bruneswerde. Weilheim: Ohnheiser Film- und Videoproduktion, 2010

DVD Stará Ves nad Ondřejnicí
CD Moje první slovíčka

Moje první slovíčka (CD-ROM)

„Tento titul je určen pro nejmenší děti – úplné začátečníky –, jejichž poznávání cizího jazyka začíná učením se prvních jednoduchých slovíček, která znají ze svého každodenního života. (…) Všechna slovíčka jsou profesionálně nadabována.“

Moje první slovíčka. Opava: SILCOM CD-ROM & Multimedia, 2009