Překlad německých textů v kurentu a fraktuře

Přepis a překlad starých německých rukopisných a tištěných textů

Služba přepisu starých dokumentů v německých novogotických písmech a jejich překladu zahrnuje:

 1. Přepis textů v nové horní němčině (němčina cca od 2. pol. 17. stol.) do latinky, speciálně
  – ručně psaných – kurent a příbuzná kurzivní písma
  – tištěných – fraktura nebo švabach
 2. Překlad těchto textů do češtiny

Německá novogotická písma

Před rozšířením psacích strojů se spisy a korespondence na úřadech vedla ručně. V dobách, kdy byla v českých zemích úředním jazykem němčina, byl oficiálním úředním a protokolárním ručně psaným písmem kurent (také německá novogotická kurziva). Tištěné německé texty se v té době zpravidla sázely ve fraktuře či švabachu.

Ukázky novogotických písem: tištěná (fraktura, švabach) a ručně psaná (kurent, sütterlin)

Příklady přepisovaných / překládaných dokumentů

 • zápisy v matrikách
 • pozemkové knihy
 • listiny
 • smlouvy
 • soudní spisy
 • formuláře
 • novinové články
 • rukopisy knih
 • staré zákony
 • dopisy
 • recepty
 • deníky
 • kroniky
Německé texty psané a tištěné po roce
0
Dovednost čtení textů ve fraktuře od roku
0
Dovednost čtení textů v kurentu od roku
0
Služby přepisu a překladu od roku
0
 • Služba je omezena na texty psané v německém jazyce (nové horní němčině).
 • Služba není určena pro řešení domácích úkolů studentů historických věd.
 • Výstupem je čistý přepis do němčiny v latince a jeho překlad do češtiny.
 • Kurent je součástí celé rodiny ručně psaných německých lomených písem – příbuzné formy jsou např. Sütterlinovo (Sütterlin), offenbašské písmo (Offenbacher) ad. Byla používána pro písemné zápisy v nové horní němčině – etapě ve vývoji jazyka po odeznění rané horní němčiny (okolo roku 1650). Novogotická písma byla vyučována na školách v německy hovořících zemích někde až do 80. let 20. století. Německý kurent v úzkém slova smyslu označuje ručně psané písmo v německy hovořících zemích v 19. a 20. století.
 • Předpokladem pro provedení přepisu a překladu je dostatečný stupeň čitelnosti předlohy (kontrastní předloha na kvalitním podkladu, delší vzorek textu od téhož pisatele apod. – viz dále).
 • Přepis není exaktní věda. Mimo stavu zachování textu rozhoduje i stáří nebo i zdravotní stav pisatele. Písmo dospělých osob může být velmi individuální, navíc se podoba písma vyvíjela a podléhala různým »módním« vlivům: Písmo Goetheho se liší od písma vesnického faráře na konci 19. století nebo německého vojáka ve 2. světové válce.
 • Mnohdy je nutné projít písmeno po písmenu, přesto se mohou vyskytnout místa, která budou nečitelná – v takovém případě nabídnu pravděpodobné interpretace.
 • Některé faktory, které ztěžují luštění rukopisu: zkratky, vložené latinské výrazy, regionální výrazy (austriacismy), osobní a zeměpisná jména, přezdívky, značky zboží, které upadly v zapomnění, rozkolísaný pravopis nebo pravopisné chyby, vynechání slov, posun významu slov oproti současné němčině.
 • I při vynaložení velkého množství času a úsilí se některé rukopisy jako celek jeví jako špatně čitelné až nečitelné (zejména problém příliš individuálního stylu s malým množstvím srovnávacího materiálu).

Ukázka přepisu s překladem

Ručně psaná německá předloha v kurentu:

Dopis v kurentu

Přepis textu do latinky:

Prag 21.II.42

An Sie, Herr Stachura
und an Ihre Gefolg-
schaft senden wir
die herzlichen Grüße
aus Prag

[podpis]

Překlad do češtiny:

Praha, 21.02.1942

Vám, pane Stachuro,
a Vašim zaměst-
nancům posíláme
srdečné pozdravy
z Prahy.

[podpis]

Další informace naleznete také v Otázkách a odpovědích ke kurentu a fraktuře

Napsali jste mi