Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

Vyhláška č. 507/2020 Sb.

Obsah

VYHLÁŠKA č. 507/2020 Sb.
ze dne 26. listopadu 2020 o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele, ve znění vyhlášky č. 369/2022 Sb. z 24. listopadu 2022

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 29 odst. 5 a § 30 odst. 7 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb.:

[Čl. I ]

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje
a) výši a způsob určení odměny za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti a rozsah jejího snížení, odepření a zvýšení,
b) výši a způsob určení náhrady hotových výdajů vynaložených k provedení tlumočnického nebo překladatelského úkonu a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s tlumočnickým nebo překladatelským úkonem a
c) způsob vyúčtování odměny podle písmene a) a náhrad podle písmene b).

§ 2 Odměna za výkon [tlumočnické činnosti]

(1) Tlumočníkovi náleží za tlumočnický úkon za každou hodinu tlumočení odměna ve výši 750 Kč.
(2) Pokud je potřeba k provedení tlumočnického úkonu méně než jedné hodiny, tlumočníkovi náleží odměna za celou hodinu. Poslední započatá hodina se započte celá, s výjimkou případu, kdy tlumočník v této době pokračuje v dalším tlumočnickém úkonu.

§ 3 [Odměna za výkon překladatelské činnosti]

(1) Překladateli náleží za překladatelský úkon za každou započatou normostranu přeloženého textu odměna ve výši 550 Kč.
(2) Normostranou se rozumí strana textu o délce 1 800 znaků včetně mezer. Pokud přeložený text není napsán latinkou nebo azbukou, odměna se určuje podle počtu započatých normostran překládaného textu. Pokud není napsán latinkou nebo azbukou přeložený ani překládaný text, odměna se určuje podle počtu započatých normostran přeloženého textu; počet normostran se odhadne.

§ 4 [Odměna za tlumočení ze systému pro neslyšící]

(1) Sazba odměny za tlumočnický nebo překladatelský úkon provedený za použití komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob se zvyšuje o 10 %.
(2) Pokud překladatel provedl překladatelský úkon za použití komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob a cílový projev nemá podobu textu, odměna se určuje podle počtu normostran překládaného textu. Pokud podobu textu nemá ani zdrojový projev, odměna se určuje podle počtu hodin potřebných k provedení překladatelského úkonu; § 2 odst. 2 se použije obdobně.

§ 5 [Odměna za kontrolu shody s dřívějším překladem]

Odměna tlumočníka a překladatele za kontrolu shody zdrojového projevu s cílovým projevem provedenou za účelem vypracování dalšího vyhotovení písemného tlumočnického úkonu nebo překladatelského úkonu je zahrnuta v odměně za vypracování prvního vyhotovení úkonu.

§ 6 [Revize]

(1) Sazba odměny za revizní tlumočení nebo překlad se snižuje o 70 %, ledaže v rámci revize bylo třeba tlumočení provést znovu nebo překlad zcela přepracovat.
(2) Odměna za revizní vyjádření k tlumočení se určuje podle počtu hodin tlumočení, které je předmětem revize.
(3) Odměna za revizní překladatelský úkon se určuje podle počtu započatých normostran textu, podle kterého byla určena odměna za přezkoumávaný překladatelský úkon. Pokud zdrojový projev, který je součástí přezkoumávaného úkonu, nemá podobu textu, postupuje se při určení odměny jako při určení odměny za revizní vyjádření k tlumočení.
(4) Pokud je předmětem revize podle odstavce 1 nebo 2 jen část úkonu, odměna se poměrně snižuje.

§ 7 [Zvýšení odměny]

(1) Sazbu odměny za tlumočnický nebo překladatelský úkon lze zvýšit za tlumočení nebo překlad
a) projevu zvlášť náročného na přesnost nebo odbornost tlumočení nebo překladu až o 20 %,
b) z afrického nebo asijského jazyka nebo do afrického nebo asijského jazyka až o 10 %,
c) s využitím technického zařízení pro přenos obrazu nebo zvuku až o 10 %,
d) projevu zachyceného zvukovým, obrazovým nebo zvukově-obrazovým záznamem až o 30 %.
(2) Sazbu odměny za tlumočnický nebo překladatelský úkon lze zvýšit až o 30 %, pokud je úkon náročný z jiného důvodu než podle odstavce 1, zejména v případě tlumočení nebo překladu projevu, který je
a) psaný rukou nebo neužívaným písmem nebo z jiného důvodu těžko čitelný, nebo
b) zprostředkovaný nekvalitním přenosem zvuku nebo obrazu, zachycený nekvalitním zvukovým, obrazovým nebo zvukově-obrazovým záznamem, sdělen osobou, která je stižena duševní poruchou nebo která neovládá dobře použitý způsob dorozumívání, nebo z jiného důvodu těžko srozumitelný.
(3) Sazbu odměny za tlumočnický úkon lze zvýšit až o 30 %, pokud vyžaduje rozsáhlou nebo náročnou přípravu k provedení úkonu.
(4) Pokud je nutné provést tlumočnický nebo překladatelský úkon v den volna nebo pracovního klidu anebo v noční době určené podle zákoníku práce, sazbu odměny za tlumočnický nebo překladatelský úkon lze zvýšit až o 50 %.
(5) Sazba odměny za často se opakující jednoduché tlumočnické nebo překladatelské úkony spočívající v tlumočení nebo překladu jednoduchých, v podstatě stejných, obdobných nebo opakujících se projevů se snižuje o 20 %.
(6) Pokud se skutečnosti podle odstavců 1 až 5 týkají jen části úkonu, odměna se vypočte podle více sazeb. Pokud se za započatou hodinu nebo normostranu odměna vypočítává podle více sazeb, započte se tato hodina nebo normostrana poměrně.

§ 8 [Určení výše odměny]

(zrušeno)

Společná ustanovení pro určení odměny

§ 9  [Obtížnost a rychlost]

(1) Pokud je tlumočnický nebo překladatelský úkon mimořádně obtížný, lze odměnu zvýšit až o 20 %.
(2) Pokud je nutné urychlené provedení tlumočnického nebo překladatelského úkonu, lze odměnu zvýšit až o 50 %.

§ 10 [Snížení odměny]

(1) Pokud tlumočník nebo překladatel neprovedl úkon v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti [§ 22 až 38 vyhlášky č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti], nebo ve stanovené lhůtě, lze odměnu krátit až o 50 %.
(2) Jde-li o zvlášť závažný případ nekvalitního provedení úkonu, lze odměnu krátit o více než 50 % nebo zcela odepřít.

§ 11 [Počítání procent]

Pokud se sazba odměny nebo odměna zvyšují nebo snižují podle více ustanovení této vyhlášky, vypočte se nejprve celková procentní míra zvýšení nebo snížení a podle ní se hranice sazby odměny nebo odměna upraví.

§ 12 Náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času

(1) Tlumočníkovi a překladateli náleží vedle odměny též náhrada
a) hotových výdajů, které účelně vynaložil k provedení úkonu,
b) za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem,
c) hotových výdajů konzultanta spojených s přibráním konzultanta tlumočníkem nebo překladatelem a
d) za ztrátu času konzultanta včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s úkonem.
(2) Náhrada podle odstavce 1 se tlumočníkovi nebo překladateli poskytuje na základě předložených dokladů.
(3) Jiné náklady tlumočníka nebo překladatele jsou zahrnuty v jeho odměně. Jinými náklady tlumočníka nebo překladatele jsou zejména náklady
a) vynaložené na přípravné a administrativní práce,
b) na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
c) na úhradu daně kromě částky odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšují odměna a náhrady, které tlumočníkovi nebo překladateli podle této vyhlášky náleží.

§ 13 Náhrada hotových výdajů

(1) Tlumočníkovi a překladateli náleží náhrada hotových výdajů, zejména náhrada věcných nákladů, cestovních výdajů, odměny konzultanta, pokud zadavatel schválil přibrání konzultanta, nákladů spojených s přibráním pracovníků pro pomocné práce, které nejsou administrativními pracemi, soudních a jiných poplatků, poštovného, úhrady telekomunikačních služeb a nákladů na opisy a fotokopie.
(2) Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, tlumočníkovi nebo překladateli náleží náhrada hotových výdajů ve výši, kterou doložil.

§ 14 [Náhrada cestovních nákladů]

(1) Tlumočníkovi a překladateli náleží náhrada cestovních výdajů ve výši určené podle právních předpisů upravujících cestovní náhrady.
(2) Pokud tlumočník nebo překladatel použije silniční motorové vozidlo bez souhlasu zadavatele úkonu, náleží mu náhrada jízdních výdajů ve výši určené pro hromadnou dopravu.

§ 15 [Hotové výdaje]

(1) Seznam hotových výdajů vynaložených při vypracování prvního vyhotovení úkonu, za které tlumočníkovi nebo překladateli náleží paušální náhrada, a výše těchto paušálních náhrad za hotové výdaje jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
(2) Tlumočníkovi a překladateli náleží za veškeré hotové výdaje vynaložené při vypracování dalšího vyhotovení písemného tlumočnického úkonu nebo překladatelského úkonu náhrada ve výši 30 Kč za každou hodinu nebo normostranu, podle které se určuje odměna za první vyhotovení úkonu.
(3) Pokud tlumočník nebo překladatel osvědčí okolnosti svědčící pro to, aby náhrada za hotový výdaj nebyla určena paušální částkou, nebo pokud tyto okolnosti vyjdou najevo jinak, určuje se náhrada ve výši doložené tlumočníkem nebo překladatelem.

§ 16 Náhrada za ztrátu času

(1) Pokud je nutné provést tlumočnický nebo překladatelský úkon v místě, které není sídlem tlumočníka nebo překladatele, náleží mu náhrada za ztrátu času stráveného
a) na cestě do tohoto místa a zpět a
b) čekáním na provedení úkonu, pokud bylo jeho provedení v tomto místě zpožděno z důvodu, který nespočívá na straně tlumočníka nebo překladatele, pokud takové zpoždění činí více než 30 minut.
(2) Tlumočníkovi a překladateli náleží náhrada za ztrátu času stráveného na cestě též, pokud bylo provedení úkonu v požadovaném místě a termínu zrušeno, ledaže tlumočník nebo překladatel byl o zrušení úkonu včas předem vyrozuměn nebo provedení úkonu bylo zrušeno z důvodu, který spočívá na jeho straně.
(3) Tlumočníkovi a překladateli nenáleží náhrada za ztrátu času, pokud ve stejném časovém období vykonával tlumočnickou nebo překladatelskou činnost.

§ 17 [Náhrada ušlého výdělku]

(1) Tlumočníkovi nebo překladateli náleží náhrada za ztrátu času ve výši ušlého výdělku.
(2) Pokud tlumočník nebo překladatel nedoložil výši ušlého výdělku nebo pokud ušlým výdělkem je výdělek za výkon tlumočnické nebo překladatelské činnosti, tlumočníkovi nebo překladateli náleží náhrada za ztrátu času ve výši 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.
(3) Při určení výše ušlého výdělku se postupuje jako při určení výše ušlého výdělku svědka.

§ 18 Náhrada hotových výdajů konzultanta a náhrada za ztrátu času konzultanta

Při určování náhrady hotových výdajů konzultanta a náhrady za ztrátu času konzultanta včetně času stráveného na cestě se postupuje jako při určování náhrady hotových výdajů tlumočníka nebo překladatele a náhrady za ztrátu času tlumočníka nebo překladatele včetně času stráveného na cestě.

§ 19 Vyúčtování odměny a náhrad

(1) Vyúčtování odměny a náhrad musí být přehledné a přezkoumatelné. Tlumočník nebo překladatel ve vyúčtování odměny a náhrad, které mu podle této vyhlášky náležejí, uvede alespoň
a) jednotlivé hotové výdaje, cesty a zpoždění,
b) způsob výpočtu a výši
1. odměny za tlumočnický nebo překladatelský úkon,
2. náhrady jednotlivých hotových výdajů, nebo
3. náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za jednotlivé cesty a za jednotlivá zpoždění,
c) případně čísla stran s obrazovým obsahem,
d) částku odpovídající dani z přidané hodnoty, o kterou se zvyšuje odměna za tlumočnický nebo překladatelský úkon nebo náhrada za jednotlivé hotové výdaje a cesty a za jednotlivá zpoždění,
e) výši poskytnuté zálohy nebo uvede, že záloha nebyla poskytnuta,
f) zvlášť, bez částky odpovídající dani z přidané hodnoty, celkovou výši
1. odměny,
2. náhrady hotových výdajů a
3. náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě,
g) celkovou výši částky odpovídající dani z přidané hodnoty zvlášť za všechny úkony a zvlášť za všechny náhrady,
h) celkovou výši částky odpovídající dani z přidané hodnoty,
i) celkovou výši odměny, náhrady hotových výdajů a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě,
j) v jaké výši započítává zálohu, pokud byla poskytnuta, a
k) celkovou výši částky k úhradě, popřípadě celkovou výši přeplatku.
(2) Pokud tlumočník provedl rozsáhlou nebo náročnou přípravu k provedení tlumočnického úkonu, v rámci způsobu výpočtu výše odměny též uvede, v čem příprava spočívala.
(3) V rámci způsobu výpočtu výše odměny počítané podle počtu započatých hodin a výše náhrady za ztrátu času tlumočník nebo překladatel uvede vždy též celkovou dobu vynaloženou na provedení úkonu a celkovou dobu, za kterou účtuje jednotlivé náhrady za ztrátu času.
(4) Pokud tlumočník nebo překladatel přibral konzultanta k posouzení zvláštních dílčích otázek, uvede ve vyúčtování též údaj, která položka vyúčtování je odměnou konzultanta, hotovým výdajem konzultanta, cestou vykonanou konzultantem nebo zpožděním, které vedlo ke ztrátě času konzultanta. Konzultant je povinen poskytnout tlumočníkovi nebo překladateli součinnost nezbytnou pro vyúčtování náhrady svých hotových výdajů a náhrady za ztrátu svého času.
(5) Tlumočník nebo překladatel připojí k vyúčtování odměny a náhrad doklady, kterých se dovolává ve vyúčtování.

§ 20 Přechodné ustanovení

Odměna za tlumočnickou činnost vykonanou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a náhrada nákladů účelně vynaložených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v souvislosti s tlumočnickou činností se určují a vyúčtují podle vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 21 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

[Čl. II Přechodné ustanovení

Odměna za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti zadané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a náhrada hotových výdajů účelně vynaložených k provedení tlumočnického nebo překladatelského úkonu zadaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vyúčtují a určují podle vyhlášky č. 507/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.]

[Čl. III Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.]

Příloha

Paušální částka náhrady některých hotových výdajů

 Hotový výdajVýše náhrady
1.Tisk strana formátu A43 Kč
2.Tisk strana formátu A36 Kč
3.Tisk barevný strana s obrazovým obsahem formátu A417 Kč
4.Tisk barevný strana s obrazovým obsahem formátu A335 Kč
5.Zvukový záznam 1 minuta1,50 Kč
6.Obrazový záznam 1 minuta2 Kč
7.Zvukově-obrazový záznam 1 minuta2,50 Kč
8.CD nebo DVD včetně obalu 1 ks10 Kč
9.Flash disk 1 ks120 Kč