Němčina – základní fakta o jazyce

Obsah

Pojmy a označení

 • analytické formy – složené a opisné tvary (vyjadřování mluvnických kategorií členy a pomocnými slovesy)
 • austriacismus – rakouská lexikální varianta
 • dialekt – nářečí
 • diglosie – dvoujazyčnost
 • dolní němčina (Plattdeutsch, Niederdeutsch) – souhrnný pojem pro německé dialekty na severu Německa, které zůstaly nedotčeny 2. hláskovým posunem
 • fraktura (švabach) – varianta latinky, používaná v německy hovořících zemích až do r. 1941
 • helvetismus – švýcarská lexikální varianta v písemném jazyce
 • hláskový posun (druhý/hornoněmecký hláskový posun) – hláskové změny germánských dialektů v 5. až 8. stol., které vedly k vytvoření horní němčiny
 • horní němčina (Hochdeutsch) – 1) dnešní normovaná forma spisovného německého jazyka; 2) souhrn těch (jihoněmeckých a středoněmeckých) dialektů, které se v důsledku 2. hláskového posunu změnily, na rozdíl od dolní němčiny
 • jižní němčina (Oberdeutsch) – souhrnný pojem pro hornoněmecké jazykové území v jižním Německu, Rakousku a německém Švýcarsku
 • kurent – psaná forma fraktury
 • nářeční kontinuum – plynulý přechod mezi nářečími dvou jazyků
 • němčina – souhrnné označení západogermánského jazyka, vzniklého míšením a kompenzováním dialektů mezi Rýnem a Labem; v raném středověku ›lidový jazyk‹ (původní význam ›lid‹), tzn. jazyk lidu, na rozdíl od latiny
 • německé Švýcarsko (Deutschschweiz) – území Švýcarské konfederace, kde žije německy hovořící většina
 • ortografie – pravopis
 • spisovný jazyk (Schriftsprache) – ve Švýcarsku běžné označení psaného německého jazyka
 • švýcarská němčina (Schweizerdeutsch/Schwyzerdütsch) – souhrnné označení pro alemanské dialekty v německém Švýcarsku, mateřský jazyk německy hovořících Švýcarů
 • stará saština (Altsächsisch) – nejstarší forma dolní němčiny
 • střední němčina (Mitteldeutsch) – hornoněmecká dialektová skupina mezi jazykovým územím dolní a jižní němčiny

Jazykové území

 • Mateřský nebo druhý jazyk přibližně 100 mil. lidí na celém světě
 • Na nizozemštinu (horní franštinu), která také patří k německému dialektovému území, je třeba – přes nářeční kontinuum mezi německými a nizozemskými dialekty – kvůli rozdílnému historickému vývoji pohlížet izolovaně. Viz také: Nizozemština – základní fakta o jazyce.

Evropa

(91,5 mil. rodilých mluvčích – druhý nejrozšířenější jazyk v Evropě)

 • Spolková republika Německo (80 mil. mluvčích) – úřední jazyk
 • Rakouská republika (7,9 mil. mluvčích) – národní úřední jazyk
 • Švýcarská konfederace (4,3 mil. mluvčích) – úřední jazyk vedle francouzštiny, italštiny a rétorománštiny
 • Lucemburské velkovévodství (270 tis. mluvčích) – úřední jazyk vedle lucemburštiny a francouzštiny
 • Lichtenštejnské knížectví (31 tis. mluvčích) – státní a úřední jazyk
 • Belgické království (110 tis. mluvčích) – třetí jazyk země vedle nizozemštiny a francouzštiny, regionální úřední jazyk (pohraniční region Eupen-St. Vith)
 • Italská republika (260 tis. mluvčích) – regionální úřední jazyk v Jižním Tyrolsku (provincie Bolzano), menší jazykové ostrovy ve vnitrozemí
 • Francouzská republika (1,5 mil. mluvčích) – jazyk menšiny v Alsasku a Lotrinsku
 • Dánské království (25 tis. mluvčích) – region Severní Šlesvicko
 • Rumunsko (380 tis. mluvčích) – mj. jazykové ostrovy Banátských Švábů a Sedmihradských Sasů
 • Maďarská republika (200 tis. mluvčích) – jazykové ostrovy, mj. Dunajských Švábů
 • Polská republika (500 tis. mluvčích) – jazyk menšiny zejm. v Horním Slezsku a na Mazurách
 • Svaz nezávislých států (1,9 mil.) – jazyk německé menšiny v jižním Rusku (Povolží), Kazachstánu

Zámoří

(vystěhovalecké země)

 • USA (200 tis. mluvčích) – zejména v Pensylvánii; celkem cca 49 mil. Američanů je německého původu
 • Kanada (560 tis. mluvčích)
 • Brazílie (1,5 mil. mluvčích)
 • Argentina (400 tis. mluvčích)
 • Austrálie (135 tis. mluvčích)

Afrika

 • Namibie (25 tis. mluvčích) – třetí jazyk země vedle angličtiny a afrikánštiny, národní jazyk, do r. 1989 regionální úřední jazyk
 • Jižní Afrika (60 tis. mluvčích)

Vývoj jazyka

Vznik jazyka

 • do 8. stol. germánské dialekty na území pozdější Východofranské říše
 • 2. hláskový posun: vyčlenění (horní) němčiny z ostatních germánských jazyků a nářečí (souhláskové změny); jazyk Sasů (stará saština) jím není dotčen a vyvíjí se samostatně

Stará horní němčina (na severu stará saština)

 • časové období 8. stol.–1050 (sever: 800–1150): raný a vrcholný středověk
 • klášterní kultura, vliv latiny jako oficiálního jazyka
 • velké množství různých jazykových forem
 • literární památky: aliterační básnictví, hrdinské eposy, křesťanská poezie (Merseburská pořekadla, Píseň o Hildebrandovi, Isidor, Ottfrid)

 • stará saština: ojedinělé jazykové památky (Heliand)

Střední horní němčina (na severu střední dolní němčina)

 • časové období 1050–1350: pozdní středověk
 • východní kolonizace slovanských území východně od Sály a Labe
 • dvorská kultura, vliv francouzštiny
 • okolo r. 1300 používání němčiny v listinách
 • grafická forma: gotické písmo, nový grafemický systém
 • během vlády Štaufů relativně jednotný mluvený komunikační jazyk mezi šlechtou, s nářečními prvky
 • později regionální psané dialekty dvorských kanceláří
 • meziregionální jazyk vrchní vrstvy versus nářečí spodních vrstev
 • první historické dílo (světová kronika)
 • Píseň o Nibelunzích, rytířské básnictví (Hartmann von Aue, Walter von der Vogelweide)

 • střední dolní němčina: písemný jazyk s regionálními variantami, jazyk hanzy, vliv na skandinávské jazyky
 • začátky právnické literatury (Saské zrcadlo)

Raná nová horní němčina (na severu dolní němčina)

 • časové období 1350–1650: reformace a humanismus
 • rozmanité písemné dialekty, vycházející z dvorských kanceláří, sjednocovací tendence v důsledku hospodářského a kulturního rozmachu
 • okolo 1450 vynález knihtisku (Johannes Gutenberg)
 • od 1522 – vychází Lutherův překlad bible, formování německého jazyka na základě durynských a hornosaských (míšeňských) dialektů
 • od 15. stol. silné rozšíření slovníků
 • 16. stol. (až konec 18. stol.) – latina nabývá stále více na významu
 • písemný styk šlechty ve francouzštině

 • dolní němčina: v 15. stol. silné potlačení, ve městech v přibývající míře již jen jazyk spodní vrstvy

Nová horní němčina (na severu dolní němčina)

 • časové období od r. 1650: baroko, osvícenství, klasika, moderna
 • baroko: vznik samostatné literatury, tendence normování psaného jazyka – gramatici (Schottelius, Gottsched), péče o jazyk (jazykové společnosti), nabubřelý sloh, ustanovení grafické formy
 • osvícenství: zavedení psaní podstatných jmen velkými písmeny
 • klasika: vrchol jazykového vývoje (Goethe, Schiller)
 • moderna: normování (gramatika, pravopis), jazykový purismus

 • dolní němčina: se zánikem hanzy po 17. stol. již žádné písemnictví hodné zmínky, ještě do 19. stol. hovorový jazyk v městech

Současná němčina

 • 1898 – kodifikace pravidel výslovnosti (Siebsova jevištní výslovnost)
 • 1901 – rozhodnutí o kodifikaci jednotného pravopisu pro německy hovořící země
 • 1941 – zrušení fraktury
 • 1998–2007 nová pravopisná pravidla vstupují v platnost
 • tendence: produktivní skládání slov, kratší délka vět, substantivizace, úbytek genitivu, analytické jazykové formy, vliv angličtiny

Němčina v Rakousku

 • 7,9 mil. hovořících
 • Rakousko leží v jihoněmecké jazykové oblasti; patří k bavorské dialektové skupině, nejzápadnější spolková země Vorarlbersko (315 tis. obyvatel) k alemanské
 • zčásti rozdíly ve slovní zásobě, výslovnosti, ortografii a tvoření slov oproti zbytku německého jazykového území
 • mluvený jazyk je nářečně zbarvený, plynulý přechod mezi spisovným jazykem a dialektem, hodně stylistických nuancí
 • spisovná němčina je jazykem veřejného života, v každodenní komunikaci se používá hovorový jazyk a dialekt
 • hodně regionálních variant, jednotný jazyk novin a správy
 • ve slovní zásobě slovíčka francouzského, slovanského, maďarského původu

Němčina ve Švýcarsku

 • 4,3 mil. hovořících (přes 60 % obyvatelstva)
 • každodenním jazykem německých Švýcarů je nářečí (Schwyzerdütsch) – nejedná se o jednotný jazyk, množství regionálních alemanských subdialektů (do určité míry konzervace střední horní němčiny ze 13. stol.)
 • faktická diglosie: koexistence písemné němčiny, která se používá pouze při oficiálních příležitostech a částečně v médiích, a nářečí – komunikačního jazyka, kterým hovoří všechny sociální vrstvy
 • vliv románských jazyků, zejména francouzštiny: slovní zásoba, výslovnost
 • ortografie: ›ß‹ je od r. 1938 nahrazováno ›ss‹; slova francouzského původu se píší často v původním pravopisu
 • rozdíly oproti zbývajícímu německému jazykovému území zejména v tvoření slov a výslovnosti